IT Solution
    ให้บริการทางด้าน Software House และ Data Warehouse รวมถึง Network Design เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านไอทีขององค์กร ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
Software House
    ออกแบบบริการด้าน IT ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เสริมศักยภาพด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Data Warehouse
    ให้บริการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบตามมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ระบบบัญชี ระบบบุคคล ระบบขาย และข้อมูลภายนอก ตามความต้องการของธุรกิจ
Network Design
    รับออกแบบ Network Infrastructure เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และ Multiple source ด้วยข้อมูลแบบ Inside และ Exclusive

© Copyright 2020 Tectony Co.,Ltd